Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Kwaliteitsvisitaties

Reglement VSG- kwaliteitsvisitaties

Het nieuwe Reglement VSG- Kwaliteitsvisitaties heeft de goedkeuring gekregen van de leden tijdens de Algemene ledenvergadering van 24 november 2021. 

Aanmelden & instructie

Aanmelden en instructies of ga direct naar Aanmeldingsformulier Kwaliteitsvisitatie VSG

Algemene informatie

Om voor herregistratie in aanmerking te komen is de medisch specialist verplicht aan te tonen dat hij heeft deelgenomen aan het kwaliteitsvisitatieprogramma van zijn wetenschappelijke vereniging.

De VSG heeft bij de ontwikkeling van haar kwaliteitsvisitatieprogramma gekozen voor een visitatiemodel dat in eerste instantie gericht is op de individuele sportarts. De visitatie wordt wel in een zelf samen te stellen groep van (vier tot vijf) collega’s voorbereid en uitgevoerd. Een individuele kwaliteitsvisitatie sluit niet alleen beter aan op de manier van werken binnen de beroepsgroep, maar ook op hoe sportartsen tegenwoordig worden opgeleid. Op die manier blijft de sportarts zichzelf toetsen op de zeven CanMeds-competenties. Het beheersen van deze competenties is een vereiste bij de afronding van de opleiding tot sportarts, maar wat is de stand van zaken na enige jaren? Behoeven sommige zaken toch weer wat aandacht?

Het individuele kwaliteitsvisitatiemodel van de VSG betreft een periodieke zelfevaluatie van het individueel functioneren van de sportarts. Deze kwaliteitsvisitatievorm is gericht op verbetering van het functioneren van de sportarts en niet op het opsporen van disfunctioneren. De uitkomst van de zelfevaluatie is een Individueel Verbeter Plan (IVP) waarin zelfgekozen verbeterdoelen en bij- en nascholingsvoornemens voor de komende vijf jaren zijn geformuleerd. Sluitstuk van het visitatieproces is een toetsing door VSG-visitatoren volgens het ‘peer-to-peer’ pincipe: getrainde visitatoren spreken een oordeel uit over de vraag of de betreffende sportarts het kwaliteitsvisitatieproces op de juiste manier heeft doorlopen en of de evaluatieresultaten eventueel discrepanties vertonen met de gekozen verbeterdoelen in het IVP. De eerste kwaliteitsvisitatie betreft een nulmeting. Na vijf jaar volgt de volgende visitatie. Dan zullen de visitatoren beoordelen of de sportarts in de voorafgaande periode in voldoende mate bezig is geweest met de verbetering van zijn/haar functioneren. Kwaliteitsvisitatie is dus niet een eenmalig proces maar een cyclische activiteit.

Een speciaal woord van dank aan de NVAB die haar kwaliteitsvisitatiedocumenten beschikbaar heeft gesteld om als model te dienen bij het ontwikkelen van de VSG-kwaliteitsvisitaties.

 

31 maart 2020 - Standpunt & besluit inzake uitvoeren kwaliteitsvisitaties in tijden van Corona

Nu fysieke bijeenkomsten in tijden van Corona niet mogelijk zijn, heeft de Commissie Visitatie Sportartsen (CVS) zich in samenwerking met het VSG-bureau en in afstemming met Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) gebogen over de mogelijkheden rond de geplande kwaliteitsvisitaties in april, mei en juni 2020. Lees verder