Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI)

 
Algemene informatie
De Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI) is een brancheorganisatie die professionele ondersteuning biedt aan gecertificeerde sportmedische instellingen (SMI), zodat deze optimaal kunnen functioneren op een herkenbare plek binnen de reguliere gezondheidszorg. Zij heeft zich statutair ten doel gesteld de belangen te behartigen en de kwaliteit te bevorderen van de bij haar aangesloten sportmedische instellingen, om deze in staat te stellen sportgeneeskundige dienstverlening in optimale vorm aan te bieden.

Terug naar boven

Doelstelling
De Federatie van Sportmedische Instellingen is een brancheorganisatie. Om aan te geven welke kerntaken zij voor zichzelf als brancheorganisatie ziet weggelegd, heeft zij het ‘propellor-model’ (Tak) geadopteerd. Dit model bestaat uit vier delen:
 • belangenbehartiging
 • ordenen van de branche
 • leden faciliteren
 • infrastructuur

Het model geeft aan dat de taken van een brancheorganisatie vier van elkaar te onderscheiden niveaus bestrijken. Deze vier niveaus zijn door de Federatie als volgt ingevuld:
 • Infrastructuur (interne organisatie FSMI)
 • Macroniveau
 • Mesoniveau
 • Microniveau
Doelen ten aanzien van de infrastructuur (interne organisatie van de FSMI)
De interne organisatie van de FSMI is er op gericht om met voldoende kwaliteit en financiële middelen de bureaufunctie (als beleidsondersteunende en administratieve functie van de FSMI uit te voeren. Het bureau van de FSMI richt zich zowel op de interne organisatie en bedrijfsvoering van de FSMI (bestuur, algemene ledenvergadering, leden, werkgroepen, commissies) als op de externe processen (stakeholders, partners in de zorgsector, projecten). Om een goed functionerend bureau te onderhouden is de interne organisatie afhankelijk van kwaliteit en middelen. Het verwerven en behouden hiervan hoort derhalve ook tot de kernactiviteiten van de interne organisatie. In het kader van deze doelstelling houdt de FSMI zich bezig met:
 • het toebedelen van de verantwoordelijkheden
 • het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem
 • het verbeteren van de communicatie
 • het opstellen van een jaarplan en een jaarverslag
 • het verwerven van structurele inkomsten
Doelen ten aanzien van de FSMI als brancheorganisatie
Macro-niveau
De doelen van dit aandachtsgebied liggen op de lange termijn: het gaat om het verzekeren van het voortbestaan van de FSMI. De kernactiviteiten zijn hierop gericht. De Federatie acht het van belang de FSMI in het algemeen en de aangesloten instellingen in het bijzonder te profileren en te positioneren bij de diverse externe relaties. Het positioneren van de strategische belangen vergt de opbouw van een extern netwerk.
In het kader van deze doelstelling richt de FSMI zich op:
 • actief meenemen van beleid FSMI binnen Sportgeneeskunde Nederland
 • overleg met de landelijke overheid
 • samenwerking met (landelijke) zorgverzekeraars
 • samenwerking met de VSG
 • positiebepaling in de sport
Meso-niveau
Kernactiviteiten op meso-niveau zijn gericht op het ordenen van de branche. De FSMI wil bewerkstelligen dat op termijn een regionale sportgezondheidszorg operationeel wordt. Projectmatig wordt hieraan gewerkt. Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem voor SMI is een belangrijk middel bij een ordening van de branche: dit systeem leidt tot certificering. De Federatie ontwikkelt daarnaast activiteiten die de naamsbekendheid en de toegankelijkheid van de sportmedische instellingen vergroten.
In het kader hiervan houdt de FSMI zich concreet bezig met:
 • het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem, welke leidt tot certificering van de leden van de Federatie
 • het vaststellen van kwaliteitseisen waaraan leden moeten voldoen
 • het ontwikkelen en toepassen van een klachtenregeling
 • het ontwikkelen van een automatiseringspakket voor managementinformatie
 • het ontwikkelen van een communicatieplan
 • participatie in ‘Sportzorg’
 • het ordenen van sportmedische zorg in de regio
Micro-niveau 
Vanuit de missie van de Federatie (ondersteuning bieden aan gecertificeerde sportmedische instellingen) is het ontwikkelen en verlenen van diensten aan de leden van de federatie een kernactiviteit. Overige kernactiviteiten op microniveau zijn gericht op productontwikkeling op het gebied van sport en zorg in het algemeen en in het bijzonder het ontwikkelen van zorgproducten in het kader van wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.
Concreet houdt de FSMI zich in het kader van deze doelstelling bezig met:
 • ondersteuning bij de ontwikkeling van het kwaliteitshandboek van de SMI
 • ondersteuning bij opstellen van beleidsplannen, jaarverslagen e.d.
 • het beschikbaar stellen van PR-materiaal
 • het bieden van juridischeondersteuning (arbeids- en gezondheidsrecht)

Terug naar boven

Beleidsplan
Om sportmedische zorg (met alles daaromheen zoals informatievoorziening, deskundigheidsbevordering enz.) ook de komende jaren optimaal te kunnen aanbieden hebben de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) en de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI) een gezamenlijk beleidsplan ontwikkeld.

Terug naar boven

Bestuur
Het bestuur van de FSMI is als volgt samengesteld:
 • J.A. Snoek, voorzitter, sportarts
 • B.C. Booij
 • S.A.E. Huurman
 • S. Koers-Chung

Terug naar boven

Lidmaatschap
De FSMI acht het van belang de FSMI in het algemeen en de aangesloten instellingen in het bijzonder te profileren en te positioneren bij de diverse relaties. De FSMI richt zich op:

Individuele dienstverlening

 • het toepassen van een klachtenregeling
 • ondersteuning bij opstellen van beleidsplannen, jaarverslagen e.d.
 • ondersteuning bij het positioneren in de regio
 • het beschikbaar stellen van PR-materiaal
 • het bieden van juridische ondersteuning (arbeids- en gezondheidsrecht)
 • snelle nieuwsvoorziening d.m.v. een nieuwsbrief
 • aanbieden van een digitaal klanttevredenheidsonderzoek
 • opname in de afsprakenmodule van de FSMI, via de module kunnen cliënten rechtstreeks een afspraak bij uw sportmedische instelling maken
 • aanbieden cursussen voor huisartsen in de regio
 • ondersteuning bij het opzetten van een ketennetwerk in de regio
 • toegang tot het besloten deel van de website sportgeneeskunde.com met daarop informatie over diverse dossiers en ontwikkelingen
 • regelmatig organiseert de FSMI ledenraadplegingen, -vergaderingen en –bijeenkomsten. U praat als lid mee en levert vanuit de beroepspraktijk input voor de beleidsontwikkeling.
 • bestellen van sportkeuringskaartjes
 • ondersteuning bij social media acties
 • ondersteuning bij het organiseren van symposia en congressen

Het collectief organiseren

 • het ontwikkelen en onderhouden van een kwaliteitssysteem, welke leidt tot certificering van de leden van de FSMI
 • ondersteuning bij de ontwikkeling van het kwaliteitshandboek van de SMI
 • het ordenen van sportmedische zorg in de regio
 • consumentenvoorlichting
 • vermelding in de adressendatabase van sportzorg.nl
 • overzicht van vergoedingen door zorgverzekeraars

Strategisch belangen positioneren
De FSMI vertegenwoordigt de branche in het contact met belangrijke partijen zoals overheden, politiek en stakeholders.

 • overleg met de landelijke overheid
 • samenwerking met:
  - (landelijke) zorgverzekeraars
  - NOC*NSF en sportbonden
  - evenementenorganisatoren
  - ketenpartners
  - Vereniging voor Sportgeneeskunde
 • positiebepaling in de sport

Om lid te kunnen worden van de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI), dient u aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. Deze kwaliteitscriteria zijn opgesteld door de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS-I). Voor meer informatie over de kwaliteitseisen en het certificeringstraject verwijzen wij u naar de SCAS: www.scasinstellingscertificering.nl.

Voldoet u aan de kwaliteitseisen dan kunt u zich aanmelden voor lidmaatschap bij de FSMI.

Nieuwe instellingen dienen een ‘(junior)lidmaatschap’ aan te vragen voor de duur van twee jaar. Dit betekent dat bij aanvraag van het lidmaatschap nog niet/niet volledig aan alle genoemde eisen hoeft te worden voldaan. De geldigheidsduur van een certificaat is twee jaar. Vóór het verstrijken van een periode van twee jaar dient hercertificering te hebben plaatsgevonden.

Bij goedkeuring wordt het certificaat uitgereikt en een terugkoppeling gedaan naar de FSMI. Deze plaatst uw instelling vervolgens op de lijst van ‘door de FSMI erkende SCAS-I gecertificeerde Sportmedische Instellingen’. De jaarlijkse contributie aan de FSMI voor 2023 moet nog worden vastgesteld.

Wilt u zich aanmelden als lid stuur dan een mail naar fsmi@sportgeneeskunde.com.

Terug naar boven

Contact
Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB  Bilthoven
Postbus 52, 3720 AB  Bilthoven
Telefoon 030-2252290
Fax 030-2252498
Email: fsmi@sportgeneeskunde.com
Kamer van Koophandel: 40104410

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden van  Federatie van Sport Medische Instellingen gevestigd en kantoorhoudende te (3723 MB) Bilthoven aan de Professor Bronkhorstlaan, nummer 26 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Apeldoorn op 3 oktober 2013 onder nummer 40104410 en de aan haar gelieerde Sport Medische Instellingen.

Bekijk de Algemene Voorwaarden.
Privacyverklaring FSMI