Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)

 
 

Inleiding
De Vereniging voor Sportgeneeskunde is een wetenschappelijke vereniging voor sportartsen en andere artsen met interesse in de sportgeneeskunde. Anno 2016 heeft de VSG 417 leden, waaronder 129 sportartsen, 30 aios-Sportgeneeskunde en 10 sportartsen niet praktiserend. De overige leden zijn huisartsen, sociaal geneeskundigen en/of medisch specialisten met grote affiniteit dan wel deskundigheid op het gebied van de sportgeneeskunde.

De vereniging heeft als statutaire doelstelling ‘het ontwikkelen van de sportgeneeskunde in de ruimste zin des woords, het bevorderen en het bewaken van de kwaliteit bij de beoefening van de sportgeneeskunde alsmede het behartigen van de belangen van haar leden’. Deze statutaire doelstelling wordt geoperationaliseerd middels vier beleidsdoelen:

1. Versterken/bevorderen van de ontwikkeling van het vak/kennisdomein sportgeneeskunde;
2. Borgen en verbeteren van sportgeneeskundig handelen in de beroepspraktijk;
3. Behartigen van de beroepsbelangen van de sportartsen;
4. Sportgeneeskunde en sportartsen positioneren in de gezondheidszorg en profileren in de maatschappij.

De VSG als vereniging onderscheidt vier basisactiviteiten:

1. uitvoering  (inclusief het leiding geven hieraan);
2. beleidsvoorbereiding (het samenstellen van doelen en middelen dat het kader verschaft waarbinnen de uitvoeringsactiviteiten plaatsvinden);
3. strategieontwikkeling en toezicht (hoofdlijnen en prioriteiten);
4. goedkeuring (controlerende activiteiten via de ALV).

Het bureau onder leiding van de directeur is verantwoordelijk voor de basisactiviteiten één en twee. Het bestuur is verantwoordelijk voor basisactiviteit drie en de algemene ledenvergadering is verantwoordelijk voor basisactiviteit vier.

Een deel van de uitvoeringsactiviteiten vindt doorlopend plaats en wordt voornamelijk gefinancierd vanuit de contributiegelden van de leden. Een ander deel van de activiteiten wordt uitgevoerd in het kader van een gezamenlijk met de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI) ontwikkeld beleidsplan. Dit zijn projectactiviteiten die worden gefinancierd door het Ministerie van VWS en een tijdelijk karakter hebben.

Het bestuur van de VSG bestaat uit een sportarts als voorzitter, een viertal andere sportartsen en een vertegenwoordiger van de juniorkamer, versterkt met vertegenwoordigers vanuit de disciplines cardiologie, orthopedie en huisartsgeneeskunde. Binnen de VSG zijn diverse commissies en werkgroepen werkzaam die een bijdrage leveren aan de operationalisatie van de reeds genoemde vier beleidsdoelen.

Hieronder wordt per beleidsdoel beschreven wat de VSG doet en heeft gedaan in de afgelopen jaren.

Terug naar boven

Beleidsdoelen
Om de kwaliteit van de sportmedische zorg en de sportmedische zorgstructuur op een zo hoog mogelijk niveau brengen c.q. houden en de sportgezondheidszorg toegankelijk maken c.q. houden voor alle beoefenaren van sport en sportief bewegen, ongeacht het niveau hebben de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) en de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI) een gezamenlijk beleidsplan.

Doel 1: Versterken/bevorderen van ontwikkeling van vak/kennisdomein sportgeneeskunde (taakgebied wetenschap)
Versterking en bevordering van de ontwikkeling van het vak/kennisdomein is een continu proces. In 1999 heeft de VSG bij het Ministerie van VWS al een voorstel gedaan voor de wetenschappelijke versterking van de sportgeneeskunde. Dit paste zeer goed in de waarde die de overheid in die tijd hechtte aan de gezondheidsaspecten van sport en bewegen. E.e.a. resulteerde uiteindelijk in de opdracht van het Ministerie van VWS aan ZonMw voor de inrichting van een onderzoeksprogramma op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van het vak/kennisdomein een enorme sprong gemaakt mede dankzij dit in 2004 gestarte ZonMw-programma Sport, Bewegen en Gezondheid (SBG). Dit programma bouwt aan een goede kennisinfrastructuur, financiert onderzoeksprojecten en bevordert de verspreiding en implementatie van kennis op het brede terrein van sport, bewegen en gezondheid. SBG is door het Ministerie van VWS verlengd tot 2013 op specifieke prioriteiten. Het onderzoek is gebundeld in vijf academische centra (de partners Landelijk Overleg Sportgezondheidsonderzoek (LOSO-partners)). Deze centra voeren gericht onderzoek uit, werken samen met betrokken partijen (waaronder de VSG) en wisselen kennis uit. In Groningen en Utrecht bestaat een klinische leerstoel sportgeneeskunde, in Amsterdam bestaat een aanvullende leeropdracht.

De Commissie Wetenschap adviseert het bestuur t.a.v. beleid en prioriteiten van gewenst sportgeneeskundig wetenschappelijk onderzoek, waarbij de uitvoerende onderzoeker bij voorkeur een (toekomstig) sportarts of sportarts in opleiding is en dit wetenschappelijk onderzoek leidt tot een promotie. Daarnaast richt de Commissie zich op het onderkennen van niches in sportgeneeskundig wetenschappelijk onderzoek en het bijdragen aan een oplossingsrichting. Op deze wijze kan de Commissie Wetenschap een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kennis-/wetenschapsdomein van de sportgeneeskunde zodat het vakgebied en het handelen van de sportarts steeds beter wordt onderbouwd en het aantal gepromoveerde sportartsen toeneemt. Met 24 gepromoveerde sportartsen (waarvan 12 in de afgelopen 10 jaar zijn gepromoveerd) kunnen we concluderen dat de sportartsen op wetenschappelijk gebied hard aan de weg timmeren! Meer informatie over sportgeneeskundige promoties is te lezen in het hoofdstuk Wetenschap en Onderwijs.

Ook geeft de VSG, passend binnen deze doelstelling, vijfmaal per jaar het wetenschappelijke tijdschrift Sport en Geneeskunde uit.

Doel 2: Borgen en verbeteren van sportgeneeskundig handelen in de beroepspraktijk (taakgebied kwaliteit)
Om schade aan de gezondheid van de bewegende/sportende mens te beperken of te voorkomen, dienen alle actoren (huisartsen, medisch specialisten, paramedici, trainers/coaches enz.) die zich bezighouden met de (medische)begeleiding dan wel verzorging van de bewegende/sportende mens te beschikken over betrouwbare en up-to-date kennis op sportmedisch gebied. De VSG wil een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze kennis bij de actoren die zich bezighouden met de begeleiding dan wel verzorging van de bewegende/sportende mens.

Activiteiten die in het kader van deze doelstelling plaatsvinden zijn de programmering, ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van na- en bijscholingen voor sportartsen en andere artsen en zorg-/sportprofessionals werkzaam in de sportgezondheidszorg (Werkgroep Deskundigheidsbevordering en Werkgroep Accreditatie). Jaarlijks volgen ruim 1200 professionals een door de sportgeneeskunde ontwikkelde na- en bijscholing op sportmedisch gebied.

Daarnaast worden richtlijnen ontwikkeld ter onderbouwing van het sportmedisch handelen (Werkgroep Richtlijnen). Deze richtlijnen worden onder andere geïmplementeerd door het opzetten van regionale ketenzorgtrajecten waarin gecertificeerde/erkende professionals van diverse disciplines samenwerkingsafspraken maken o.b.v. richtlijnen. Uit de praktijk blijkt dat ketenpartners elkaar inmiddels beter weten te vinden en er duidelijke afspraken zijn gemaakt over wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Alle vaste activiteiten die plaatsvinden in het kader van het kwaliteitsbeleid van de VSG zijn gericht op het ondersteunen van de sportartsen bij het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg, zoals de ontwikkeling van een complicatieregistratie en het opzetten van kwaliteitsvisitaties. De complicatielijst is gereed en dient alleen nog technisch gerealiseerd te worden. Het systeem voor de kwaliteitsvisitaties is ontwikkeld en wordt geleidelijk aan geïmplementeerd. Zowel visitatoren en gevisiteerden zijn zeer positief en enthousiast hierover. Met het kwaliteitsbeleid sportgeneeskunde hoopt de VSG een bijdrage te leveren aan het ondersteunen van de sportarts zodat hij/zij:

 • patiëntgerichte, doelmatige, effectieve, tijdige, toegankelijke, veilige en kwalitatief goede sportgeneeskundige zorg kan leveren;
 • op de hoogte is van de meest recente stand van de wetenschap op het eigen vakgebied en conform de stand van de wetenschap, de ‘gouden standaard’, sportgeneeskundige zorg levert (NB volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is de arts verplicht te handelen volgens de geldende professionele normen);
 • zich toetsbaar opstelt (onder meer tijdens de kwaliteitsvisitatie);
 • zich eens in de vijf jaar kan laten herregistreren

Doel 3: Behartigen van de beroepsbelangen van de sportartsen (taakgebied beroepsbelangen)
Om de beroepsbelangen van de sportartsen te behartigen zijn onder andere diverse commissies binnen de VSG ingericht die elk een specifiek aandachtsgebied hebben.

De Klachtencommissie heeft als doel de afhandeling van klachten en het doorvoeren van eventuele wetswijzigingen in de klachtenregeling sportgeneeskunde. Gelukkig leidt deze Commissie al jaren een slapend bestaan, ook in 2012!

De Medisch Ethische Commissie houdt zich bezig met de verheldering en verdieping van de gedachtevorming over medisch-ethische vraagstukken binnen de sportgeneeskunde, met als uitgangspunt de ‘Richtlijnen voor artsen omtrent sportmedisch handelen’. Dit jaar was de focus gericht op het organiseren van een sessie tijdens het VSG-congres over vechtsporten/hersenletsel in relatie tot wat daarover is geschreven in de ‘Richtlijnen voor artsen omtrent sportmedisch handelen’. Tevens heeft de Medisch Ethische Commissie een artikel gepubliceerd in Sport en Geneeskunde naar aanleiding van de sessie over doping die zij tijdens het VSG-congres van 2011 heeft georganiseerd.

De Juniorkamer behartigt de belangen van de sportartsen in opleiding.

De Taskforce Bekostiging is in 2012 van start gegaan (als opvolger van de Werkgroep Diagnose Behandel Combinaties) en heeft tot doel een actielijn op te stellen op basis waarvan de sportgeneeskunde een sluitend systeem voor de bekostiging van sportgeneeskundige zorg kan realiseren (zowel voor sportmedische instellingen binnen als buiten het ziekenhuis). Zij houden zich met drie trajecten bezig:

 • financiering aanvullende diagnostiek aangevraagd door sportartsen
 • ontwikkeling sportgeneeskundige zorgpaden
 • inbedding sportgeneeskunde in de basisverzekering

Daarnaast treden enkele individuele sportartsen op als VSG-vertegenwoordigers om op internationaal niveau de belangen van de sportartsen te behartigen. Belangrijke ontwikkeling die in 2012 op internationaal niveau speelde is het traject voor de Europese erkenning van de sportgeneeskunde. Tijdens het 32-ste internationale sportmedisch congres van de FIMS heeft de voorzitter van de VSG, Rhijn Visser, uit handen van prof. Nicolas Christodoulou, voorzitter van de UEMS Sport Medicine Multidisciplinary Committee, als eerste Nederlander het certificaat ontvangen van Europees erkend sportarts. Tevens is hij benoemd als National Manager. Dit betekent dat hij de ‘linking pin’ is tussen UEMS en VSG. Hij heeft als opdracht meegekregen om ervoor te zorgen dat in de komende periode nog 15-20 sportartsen een Europese erkenning gaan aanvragen.

Uiteraard vinden binnen de VSG ook nog activiteiten plaats op het gebied van belangenbehartiging die niet onder de verantwoordelijkheid van een commissie of werkgroep vallen, zoals advisering omtrent wet- en regelgeving, verzekeringen, naamgeving, imago.

Doel 4: Sportgeneeskunde en sportartsen positioneren in de gezondheidszorg en profileren in de maatschappij
In de afgelopen tien jaar heeft de VSG enorm veel bereikt op het gebied van het positioneren en profileren van de sportgeneeskunde en sportartsen in de gezondheidszorg en de maatschappij. Sporters weten de sportarts steeds beter te vinden. Een sprekend voorbeeld hiervan is het feit dat het aantal verrichtingen (consulten en sportmedische onderzoeken) dat plaatsvindt binnen de sportmedische instellingen in de afgelopen tien jaar is verdubbeld.

De website Sportzorg.nl is een gezamenlijk instrument van de FSMI en de VSG dat een enorme bijdrage levert aan de bekendheid van de sportgeneeskunde bij de sporter. De website staat nummer één in de lijst van websites die het keurmerk ‘Zegelgezond’ hebben ontvangen. Door dit keurmerk zijn bezoekers verzekerd van betrouwbare informatie van goede kwaliteit. De publiekexperts beoordelen de site met het rapportcijfer 8.7 en de vakexperts geven het rapportcijfer 8.4. Kortom, een keurmerk en waardering waar we als sportgeneeskunde trots op mogen zijn!

De Kennistransfermethodiek die in de beleidsperiode 2008-2011 is ontwikkeld heeft dusdanige positieve resultaten opgeleverd dat ZonMw het als implementatiemethodiek aanbeveelt in de nieuwste Sport, Bewegen en Gezondheid – call. Ook op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de profilering van de sportgeneeskunde en sportartsen in de maatschappij.

Om de positie van de sportgeneeskunde binnen de gezondheidszorg te verbeteren heeft de VSG in november 2011 een verzoek voor erkenning als geneeskundig specialisme ingediend bij het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Begin 2012 heeft het CGS een Commissie Sportgeneeskunde ingericht die de opdracht heeft gekregen om advies uit te brengen aan het CGS over de aanvraag van de VSG om sportgeneeskunde te erkennen als specialisme. In deze Commissie zijn twee vertegenwoordigers van de sportgeneeskunde opgenomen en daarnaast vertegenwoordigers vanuit de orthopedie, cardiologie, chirurgie, revalidatie, artsen in opleiding tot specialist en artsen maatschappij en gezondheid. Het meetinstrument dat de Commissie gebruikt is het toetsingskader van het CGS. Daarin staan tien criteria beschreven waaraan een specialisme dient te voldoen. De VSG heeft in 2012 een document  ontwikkeld waarin wordt onderbouwd op welke wijze de sportgeneeskunde voldoet aan de tien gestelde criteria. Dit document vormde het uitgangspunt van de vier besprekingen van de Commissie Sportgeneeskunde van het CGS die in 2012 hebben plaatsgevonden. Het streven van de Commissie is om halverwege 2013 het advies aan het CGS gereed te hebben. Daarna volgt een adviestraject waarin diverse (belanghebbende) partijen worden geraadpleegd zoals de Federatie KNMG, LAD, de Orde, LHV en diverse beroepsverenigingen. Op zijn vroegst is eind 2013 bekend of de sportgeneeskunde als geneeskundig specialisme wordt erkend of niet.

De VSG heeft de overtuiging dat de wetenschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen van het vak sportgeneeskunde en de ontwikkelingen binnen de opleiding tot sportarts nu zover gevorderd zijn dat de sportgeneeskunde erkend kan worden als geneeskundig specialisme. Zij is ervan overtuigd dat de erkenning van de sportgeneeskunde als geneeskundig specialisme zal bijdragen aan de kwaliteit en samenhang van de zorg in het algemeen en voor (aspirant) sporters in het bijzonder. Met deze erkenning hoopt de sportgeneeskunde de sportgeneeskundige zorg voor iedereen toegankelijk en bereikbaar te maken.

Terug naar boven

Bureauorganisatie
De Vereniging voor Sportgeneeskunde heeft de bureauorganisatie ondergebracht bij Sportgeneeskunde Nederland. Dit is een verzameling van organisaties die allemaal actief zijn binnen de sportgeneeskunde, te weten de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI), de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS), het Nederlands Instituut Opleiding Sportartsen (NIOS) en de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS). De afzonderlijke organisaties hebben allemaal eigen besturen en een directeur. Faciliteiten en personeel worden met elkaar gedeeld, zodat er sprake is van optimale en efficiënte inzet van middelen en expertise. Daarnaast zijn de lijntjes tussen de organisaties zeer kort waardoor snel gezamenlijk kan worden ingespeeld op ontwikkelingen en men gemakkelijk op de hoogte kan blijven van elkaars activiteiten.

Terug naar boven

Sport & Geneeskunde
De VSG heeft sinds haar oprichting het tijdschrift Sport & Geneeskunde onder haar beheer. Dit tijdschrift is in de loop der jaren uitgegroeid tot een gerenommeerd tijdschrift op het gebied van sportgeneeskunde en sport- en bewegingswetenschappen in Nederland en is opgenomen in de Embase, de Excerpta Medica database. De VSG benut dit medium eveneens om de leden van de VSG op de hoogte te houden van alle zaken de VSG betreffende. Tevens wordt in dit tijdschrift informatie opgenomen van het NIOS en de Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland (VvBN). De ongeveer 2500 abonnees bestaan met name uit in sport geïnteresseerde medici, paramedici, begeleiders, onderzoekers en beleidsmakers. Ga naar www.sportengeneeskunde.nl voor meer informatie.

Terug naar boven

Lidmaatschap
De VSG richt zich primair op sportartsen en andere artsen (zoals huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen en artsen arbeid en gezondheid) die geïnteresseerd zijn in sportgeneeskunde.

Door lid te worden van de VSG blijft u gegarandeerd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Daarnaast onderschrijft u als lid dat u zich houdt aan de VSG-gedragsregels getiteld  ‘Richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen’. Vaak worden van artsen in de sport handelingen verwacht die anders zijn dan in de geneeskunde gebruikelijk is. De ‘Richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen’ vormen in die specifieke situaties  een goede basis waarop u kunt terugvallen. Verder kunt u profiteren van de volgende voordelen:

 • De VSG heeft een eigen klachtenregeling ontwikkeld. Als lid kunt u zich aansluiten bij deze klachtenregeling.
 • Korting op het jaarlijkse tweedaagse wetenschappelijk sportmedisch congres (deze korting kan oplopen tot ruim € 100,00 ). Het congres vindt dit jaar op 26 en 27 november plaats (zie ook www.vsgjaarcongres.nl);
 • 4 x per jaar het wetenschappelijk tijdschrift Sport & Geneeskunde in de brievenbus.
  Sport & Geneeskunde is het officiële wetenschappelijke tijdschrift van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (t.w.v. € 105,47);
 • Online toegang tot de British Journal of Sports Medicine (BJSM) (t.w.v. € 166,00), een internationaal, Pubmed geregistreerd sportmedisch tijdschrift, dat 16 keer per jaar uitkomt. Hierdoor blijft u op relatief eenvoudige wijze op de hoogte van relevante sportmedische ontwikkelingen. De online toegang is beschikbaar via het besloten deel van de VSG-website. Daarnaast krijgt u 40% korting op de gedrukte uitgave van de BJSM en 20% korting op andere British Medical Journal – uitgaven;
 • Maandelijkse VSG-nieuwsbrief  per e-mail waarmee u op de hoogte blijft van relevante zaken
 • 7,5% Korting op de basisverzekering en 10% korting op de aanvullende verzekeringen van Zilveren Kruis.

Uw totale voordeel kan ruim € 400,-  bedragen.

Via het online aanvraagformulier voor het lidmaatschap van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) kunt u zich aanmelden. De jaarlijkse kosten voor het lidmaatschap bedragen per 1 januari 2016:

 • € 175,00 per jaar voor gewone leden
 • € 1.500,00 per jaar voor sportartsleden
 • € 125,00 voor seniorleden

 Terug naar boven


Bestuur, Ere-leden en Leden van Verdienste
Het bestuur van de VSG is als volgt samengesteld:
 • H.B.A. van de Sande, voorzitter, sportarts, taakgebied beroepsbelangen
 • E.A. Goedhart, sportarts, taakgebied kwaliteit
 • F. Hartgens, sportarts, taakgebied wetenschap
 • B.L. van Meer, aios sportgeneeskunde, vertegenwoordiger juniorkamer
 • R.A.G. Hoogeslag, orthopedisch chirurg
 • A.R. Willems, cardioloog
 • H.J.W. Dijkstra, sportarts
Ere-leden
 • R.J.A. Visser
 • J.C.F.M. Aghina, bedrijfsarts
 • F. van Bemmel, cardioloog
 • A.G.M.F Brok, sportarts
 • J.C van Gooswilligen, sportarts †
 • P.C Harting, bedrijfsarts †
 • G.P.H Hermans, orthopedisch chirurg
 • F. Kessel, sportarts
 • W.L Mosterd, sportarts
 • J.B.M Wesseling, sportarts
 • J.Jongh †
Lid van Verdienste
Elk jaar wordt een (sport)arts in het zonnetje gezet voor zijn/haar bijzondere bijdrage dat jaar aan de sportgeneeskunde.
 
2015: Prof. dr. F.J.G. Backx
2012: Prof. dr. H. Kuipers
2012: Drs. H.B.A. van de Sande
2011: Drs. R. van Linschoten
2010: Dr. C.R. van den Hoogenband
2009: Drs. P.A. van Beek
2008: Drs. E.R.H.A. Hendriks
2007: Dr B.M. Pluim
 
Raadpleeg voor meer informatie het 'Jaarverslag 2012'.

Terug naar boven

Contact
Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB  Bilthoven
Postbus 52, 3720 AB  Bilthoven
Telefoon 030-2252290
Fax 030-2252498
Email: vsg@sportgeneeskunde.com
Twitter: www.twitter.com/sportmedisch
Facebook: www.facebook.com/sportgeneeskunde
Kamer van Koophandel: 40408610

 

Algemene voorwaarden VSG
Privacyverklaring VSG