Sportgeneeskunde Nederland

Sportgeneeskunde Nederland is een verzameling van organisaties die allemaal actief zijn binnen de sportgeneeskunde. De afzonderlijke organisaties hebben allemaal eigen besturen en een directeur. Faciliteiten en personeel worden met elkaar gedeeld, zodat er sprake is van optimale en efficiënte inzet van middelen en expertise. Daarnaast zijn de lijntjes tussen de organisaties zeer kort waardoor snel gezamenlijk kan worden ingespeeld op ontwikkelingen en men gemakkelijk op de hoogte kan blijven van elkaars activiteiten. Vanuit Bureau Sportgeneeskunde Nederland worden alle organisaties gefaciliteerd vanuit één centraal bureau.

De volgende organisaties zijn actief binnen Sportgeneeskunde Nederland:

Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
De Vereniging voor Sportgeneeskunde is de wetenschappelijke vereniging van sportartsen en andere in sportgeneeskunde geïnteresseerde artsen in Nederland. Lees verder en bekijk de voordelen van een lidmaatschap

Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS)
De Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg verzorgt trainingen en cursussen op het gebied van de sportgezondheidszorg. Lees verder

Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI)
De Federatie van Sportmedische Instellingen is de brancheorganisatie voor de meer dan veertig erkende sportmedische instellingen in Nederland.  Lees verder en bekijk de voordelen van een lidmaatschap

Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS)
De Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS) regelt alle organisatorische zaken met betrekking tot het opleiden van aios sportgeneeskunde. Lees verder.

Sport & Geneeskunde (S&G)
Sport & Geneeskunde, the Flemish/Dutch Journal of sports medicine and sports science is een uitgave van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). Lees verder

Alle activiteiten die binnen Sportgeneeskunde Nederland plaatsvinden zijn gericht op:

  • het bijeen brengen, beschikbaar stellen en overdragen van sportmedische kennis en expertise
  • het verbeteren van de kwaliteit van het sportgeneeskundig handelen
  • het verbeteren van de sportmedische infrastructuur
  • het verbeteren van de samenwerking in de sportzorgketen
  • het positioneren en profileren van de sportgeneeskunde

De hogere doelen die met deze activiteiten worden nagestreefd zijn:

‘de kwaliteit van de sportmedische zorg en de sportmedische zorgstructuur op een zo hoog mogelijk niveau brengen c.q. houden en de sportgezondheidszorg toegankelijk maken c.q. houden voor alle beoefenaren van sport en sportief bewegen, ongeacht het niveau’

Bekijk hier het organigram van Sportgeneeskunde Nederland

Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere partijen in het sportzorgveld zoals onder andere NOC*NSF, NVFS, NGS, Dopingautoriteit Nederland, Stichting Consument en Veiligheid, LOSO, TNO, VSG (sport en gemeenten).

De diverse activiteiten die plaatsvinden binnen Sportgeneeskunde Nederland zijn ondergebracht in vier beleidsthema’s.

1. Kwaliteit sportmedische zorg
Verbetering en borging van de kwaliteit van de sportmedische zorg geleverd door professionals (waaronder artsen, specialisten, paramedici, sportverzorgers, sportdiëtisten, sportpsychologen, leefstijlprofessionals, praktijkondersteuners, specialistisch verpleegkundigen).

2. Kennisoverdracht en informatieverstrekking
Overdracht van sportmedische kennis en informatie aan:

  • sporters/inactieven/consumenten/patiënten
  • intermediairs zoals trainers, (sport)begeleiders, scheidsrechters, leraren lichamelijke opvoeding, ouders, combinatiefunctionarissen enz.

Deze sportmedische kennis en informatie betreft zowel kennis en informatie over de inhoud en organisatie van de sportmedische zorg (wie doet wat en waar?) als inhoudelijke sportmedische kennis die bruikbaar en bereikbaar is gemaakt voor de genoemde doelgroepen.

3. Sportmedische infrastructuur en samenwerking
Verbeteren en uitbreiden van de sportmedische infrastructuur (gecertificeerde instellingen die sportmedische zorg aanbieden) en samenwerking tussen gecertificeerde/gekwalificeerde professionals op het gebied van sportmedische zorg waarbij de sportarts als ‘casemanager’ fungeert en voor sporters/inactieven/consumenten/patiënten een continuüm van zorg wordt gecreëerd.

4. Positionering sportgeneeskunde
Het verbeteren van de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bekendheid van de sportgeneeskunde. In de afgelopen jaren is enorm veel bereikt op het gebied van het positioneren en profileren van de sportgeneeskunde en sportartsen in de gezondheidszorg en de maatschappij. Sporters weten de sportarts steeds beter te vinden. Een sprekend voorbeeld hiervan is het feit dat het aantal verrichtingen (consulten en sportmedische onderzoeken) dat plaatsvindt binnen de sportmedische instellingen in de afgelopen tien jaar is verdubbeld.

Lees meer in het beleidsplan sportgeneeskunde 2015-2015.