Cursus (Spiro)Ergometrie

Datum: 
donderdag 25 maart 2021 t/m vrijdag 26 maart 2021
Locatie: 
Deze cursus wordt via ZOOM gegeven
Doelgroep: 
AIOS sportgeneeskunde. Mocht u als sportarts geïnteresseerd zijn deze cursus te volgen wilt u dan s.v.p. telefonisch contact opnemen met 030 225 2290.
Accreditatiestatus: 
Niet van toepassing

Inschrijving: Cursus (Spiro)Ergometrie - Aanmelden (aanmelder.nl)

Inleiding

Ergometrie heeft een belangrijke plaats in het dagelijks handelen van een (sport-)arts. Niet alleen maakt ergometrie het mogelijk de (vooruitgang in) belastbaarheid te objectiveren, maar ergometrie kan tevens gebruikt worden bij de diagnostiek van diverse klachten en ziekten.

Deze cursus is opgezet in het kader van de opleiding tot sportarts en gaat uit van het theoretisch niveau dat de AIOS heeft verkregen na bestudering van het studieboek van Wilmore en Costill met een verdieping uit de boeken van ‘Wasserman’ en het ‘Kursbuch Spiroergometrie van Kroidl et al’ en de eendaagse basiscursus ergometrie.

Daarnaast sluit de cursus Ergometrie aan bij de kennis en het inzicht dat in de cursussen ‘Trainingsfysiologie’ en ‘Trainingsfysiologie bij chronisch zieken’ is verkregen.

Doelstelling

Deze cursus biedt de vertaalslag van de theoretische kennis die is opgedaan tijdens bovengenoemde cursussen naar de toepasbaarheid en de praktijk van de (spiro)-ergometrie. De AIOS sportgeneeskunde en overige cursisten leren wat de toepassing en interpretatie van spiroergometrie is in de diverse klinische setting waarbij een onderscheid gemaakt wordt in toepassingen bij sporters (al dan niet met klachten) en toepassing bij patiënten.

Naast theorie is er ook praktijk van oefenen in interpretatie met praktische casuïstiek.

Alle cursisten krijgen de gelegenheid om hun ervaringen/de problemen die zij bij de testen (al dan niet in het kader van het ‘fysiologieonderwijs’) zijn tegengekomen plenair aan de orde te stellen in de groep. Wel met het verzoek om dit uiterlijk 15 maart aan te aan te melden.

Doelgroep en maximaal aantal cursisten

AIOS sportgeneeskunde. Mocht u als sportarts geïnteresseerd zijn deze cursus te volgen u dan s.v.p. telefonisch contact opnemen met 030 225 2290.

Na afloop van de cursus is doel dat de cursist in staat is spiroergometrie:

-          uit te voeren

-          te interpreteren en beperking en/of pathologie te kunnen herkennen

-          een vertaalslag te maken van de resultaten naar training en advies op maat naar de patiënt/sporter.

 

Datum: 25 maart 2021

Toepassingen en interpretatie bij sporters en sportpatiënten

 

09.00 uur Ontvangst/opening online

09.30 uur Theorie Aërobe en Anaërobe drempels, methoden en praktijk.

E. Achterberg, sportarts

10.30 uur Pauze

10.45 uur Sportcardiologie en VO2-max testen. J. Hoogsteen; cardioloog

Accent op bevindingen/ praktische casuïstiek bij sporters.

11.45 uur Protocollering inspanningstesten, interpretatie en verslaglegging.

A. Hoogeveen, sportarts

12.45 uur Lunch

13.15 uur Plenaire bespreking casuïstiek inspanningstesten bij sporters/patiënten

A. Hoogeveen/ E Achterberg, M. van Hooff

14.15 uur Interpretatie cursisten inspanningstesten bij sporters/patiënten

A. Hoogeveen/ E. Achterberg, M. van Hooff

15.15 uur Pauze

15.30 uur Vervolg interpretatie door cursisten

A. Hoogeveen/ E Achterberg, M. van Hooff

17.00 uur Afsluiting dag 

 

Datum: 26 maart 2021

Toepassing en interpretatie bij patiënten

 

09.00 uur Ontvangst/opening online

09.30 uur Welkomstwoord/introductie cursus

09.35 uur Inspanningsdiagnostiek bij hartfalen. V. Niemeijer, sportarts

Vertaling van de resultaten naar activiteiten/revalidatie bij hartfalen-patiënten

10.35 uur Pauze

10.45 uur Longvolumina en gaswisseling in rust en tijdens inspanning.

J.G. van den Aardweg, longarts

11.45 uur Afnemen en interpretatie inspanningstest bij longpatiënten.

J.G. van den Aardweg, longarts

12.45 uur Lunch

13.30 uur Plenaire bespreking casuïstiek longpatiënt(en) en vertaling van de resultaten naar activiteiten/revalidatie van COPD-patiënten G. Schep, sportarts/M. v.d. Cruijsen-Raaijmakers Sportarts, M. van Hooff

15.00 uur Pauze.

15.15 uur Vervolg Interpretatie cursisten casus inspanningstesten bij patiënten

G. Schep/M vd Cruijsen-Raaijmakers, M. van Hooff

16.30 uur Evaluatie cursus en nabespreken stellingen/ toets-vragen

17.00 uur Afsluiting en evaluatie dag 2