11e Wetenschappelijke Symposium “te Land, ter Zee en in de Lucht”

Met veel genoegen nodigen wij U hierbij uit om op vrijdagmiddag 11 januari 2019 deel te nemen aan ons 11e wetenschappelijke symposium “te Land, ter Zee en in de Lucht“, dat wij als stichting Heart2movE jaarlijks voor cardiologen (i.o.), sportartsen (i.o.), anesthesiologen en thoraxchirurgen en andere geïnteresseerden organiseren.
Volgens het CBS heeft 25% van de bevolking ooit wiet gerookt. 8% van de Nederlan-ders gebruikt regelmatig XTC; jaarlijks gebruiken 120.000 Nederlanders cocaïne. Al-cohol- en drugsgebruik gaat gepaard met een scala aan problemen zoals agressie en geweld, verkeersongevallen en verwondingen. Daarnaast kunnen drinkers en drugge-bruikers acute gezondheidsproblemen ondervinden. De effecten kunnen mild zijn zo-als hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, en angst. Gebruik kan echter ook tot (zeer) ernstige gevolgen leiden zoals onder meer bewusteloosheid, hart- en vaatstoornissen, oververhitting, psychoses en zelfs overlijden. Op den duur kan langdurig roken, drin-ken en drugsgebruik leiden tot hart- en vaatziekten, en verschillende vormen van kan-ker en verslaving.
Omdat de omvang van het gebruik van dergelijke middelen jaarlijks toeneemt, zijn de gevolgen hiervan op het individuele en professionele functioneren en studie en sport steeds duidelijker merkbaar. Binnen de sportwereld vormt het herkennen en voorkomen van doping al vele decennia een belangrijk aandachtspunt.
Kennis van deze zich op allerlei gebieden snel uitbreidende problematiek is zowel voor de algemeen arts, de cardioloog alsook de sportarts van direct praktisch belang.
Tijdens ons 11e jaarlijkse symposium zullen een aantal deskundige sprekers u nader informeren over enkele belangrijke aspecten rondom alcohol- en drugsgebruik, met speciale aandacht voor het raakvlak tussen cardiologie en sportgeneeskunde. Net als in voorgaande jaren zal de voorzitter van het symposium de interactie tussen sprekers en gehoor actief bevorderen.
Bij aankomst staan er snacks voor u gereed. Na afloop van het symposium kunt u onderling van gedachten wisselen tijdens de borrel en het buffet, welke u kosteloos door stichting Heart2movE worden aangeboden.
Wij wensen u een informatief en onderhoudend symposium toe.
Graag tot ziens op vrijdagmiddag 11 januari 2019 !!
Stichting Heart2MovE
M.H.H. de Vaan, voorzitter H.A.M. Spierenburg, penningmeester
J.J.J. Bucx, secretaris
G.J.E. Verdel, PR en acquisitie