Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)

 
 

Inleiding
De Vereniging voor Sportgeneeskunde is een wetenschappelijke vereniging voor sportartsen en andere artsen met interesse in sportgeneeskunde. Momenteel heeft de VSG 355 leden, waaronder 138 sportartsen, 37 aios Sportgeneeskunde en 25 sportartsen niet praktiserend. De overige leden zijn huisartsen, sociaal geneeskundigen en/of medisch specialisten met grote affiniteit dan wel deskundigheid op het gebied van de sportgeneeskunde.

De vereniging heeft als statutaire doelstelling ‘het ontwikkelen van de sportgeneeskunde in de ruimste zin des woords, het bevorderen en het bewaken van de kwaliteit bij de beoefening van de sportgeneeskunde alsmede het behartigen van de belangen van haar leden’. Deze statutaire doelstelling wordt geoperationaliseerd middels vier beleidsdoelen:

 1. Versterken/bevorderen van de ontwikkeling van het vak/kennisdomein sportgeneeskunde;
 2. Borgen en verbeteren van sportgeneeskundig handelen in de beroepspraktijk;
 3. Behartigen van de beroepsbelangen van de sportartsen;
 4. Sportgeneeskunde en sportartsen positioneren in de gezondheidszorg en profileren in de maatschappij.

De VSG als vereniging onderscheidt vier basisactiviteiten:

 1. Uitvoering (inclusief het leiding geven hieraan);
 2. Beleidsvoorbereiding (het samenstellen van doelen en middelen dat het kader verschaft waarbinnen de uitvoeringsactiviteiten plaatsvinden);
 3. Strategieontwikkeling en toezicht (hoofdlijnen en prioriteiten);
 4. Goedkeuring (controlerende activiteiten via de ALV).

Het bureau onder leiding van de directeur is verantwoordelijk voor de basisactiviteiten één en twee. Het bestuur is verantwoordelijk voor basisactiviteit drie en de algemene ledenvergadering is verantwoordelijk voor basisactiviteit vier.

Het merendeeldeel van de uitvoeringsactiviteiten vindt doorlopend plaats en wordt voornamelijk gefinancierd vanuit de contributiegelden van de leden. Een klein deel van de activiteiten wordt uitgevoerd op projectbasis en wordt gefinancierd vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten. Het bestuur van de VSG bestaat uit een sportarts als voorzitter, een tweetal andere sportartsen, een vertegenwoordiger van de juniorkamer, een penningmeester en een bestuurslid voor de verbinding tussen de VSG en de FSMI. Binnen de VSG zijn diverse commissies en werkgroepen werkzaam die een bijdrage leveren aan de operationalisatie van de reeds genoemde vier beleidsdoelen.

In dit figuur vindt u de structuur van de VSG.

Terug naar boven

Speerpunten
Om de kwaliteit van de sportmedische zorg en de sportmedische zorgstructuur op een zo hoog mogelijk niveau brengen c.q. houden en de sportgezondheidszorg toegankelijk maken c.q. houden voor alle beoefenaren van sport en sportief bewegen, ongeacht het niveau stelt de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) ieder jaar een jaarplan op, gebaseerd op de statutaire doelstellingen. Dit jaarplan bevat de speerpunten voor dat jaar en wordt goedgekeurd door de ALV: jaarplan 2019.

De speerpunten zijn:

 1. Beroepsbelangen sportartsen/positionering sportgeneeskunde;
 2. Kwaliteit sportmedische zorg;
 3. Kennisoverdracht en informatieverstrekking;
 4. Samenwerking;
 5. Wetenschap;
 6. Overige ontwikkelingen.

 

Terug naar boven

Lidmaatschap
De VSG richt zich primair op sportartsen en andere artsen (zoals huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen en artsen arbeid en gezondheid) die geïnteresseerd zijn in sportgeneeskunde.

Door lid te worden van de VSG blijft u gegarandeerd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Daarnaast onderschrijft u als lid dat u zich houdt aan de VSG-gedragsregels getiteld ‘Richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen’. Vaak worden van artsen in de sport handelingen verwacht die anders zijn dan in de geneeskunde gebruikelijk is. De ‘Richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen’ vormen in die specifieke situaties een goede basis waarop u kunt terugvallen. Verder kunt u profiteren van de volgende voordelen:

 • De VSG heeft een eigen klachtenregeling ontwikkeld. Als lid kunt u zich aansluiten bij deze klachtenregeling;
 • Korting op het jaarlijkse tweedaagse wetenschappelijk sportmedisch congres (deze korting kan oplopen tot € 150,00). Het congres vindt eind november/begin december plaats.
 • Online toegang tot British Journal of Sports Medicine (BJSM) (t.w.v. € 198,00 ex VAT 9%), een internationaal, Pubmed geregistreerd sportmedisch tijdschrift, dat 24 keer per jaar uitkomt. Hierdoor blijft u op relatief eenvoudige wijze op de hoogte van relevante sportmedische ontwikkelingen. De online toegang is beschikbaar via het besloten deel van de VSG-website. Daarnaast krijgt u korting op de gedrukte uitgave van de BJSM en korting op andere British Medical Journal – uitgaven; 
 • Maandelijkse VSG-nieuwsbrief per e-mail waarmee u op de hoogte blijft van relevante zaken.
 • Leden van de VSG kunnen voor € 80,00 deelnemen aan de Wetenschappelijke avonden van de Vereniging. Niet-leden betalen € 125,00 per avond.

Via het online aanvraagformulier voor het lidmaatschap van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) kunt u zich aanmelden. De jaarlijkse kosten voor het lidmaatschap bedragen per 1 januari 2024:

 • € 1.648,00 per jaar voor sportartsleden* en juniorleden (aios sportgeneeskunde);
 • €    206,00 per jaar voor alle overige leden

  *sportartsen-leden die in Nederland werkzaam zijn betalen ook een bedrag voor verplichte lidmaatschap Federatie Medisch Specialisten vanaf 1 januari 2024 € 607,77. 

 Terug naar boven

Bestuur, Ereleden en Leden van Verdienste

Het bestuur van de VSG is als volgt samengesteld:

 • J.A. Snoek, voorzitter, sportarts
 • A.E. van Ekris, penningmeester
 • B. Booij, verbinding FSMI - VSG
 • S.A.E. Huurman
 • S. Koers-Chung
 • P.R. Eijkelenboom

Ereleden:

 • J.C.F.M. Aghina, bedrijfsarts
 • F.J.G. Backx, sportarts
 • F. van Bemmel, cardioloog
 • A.G.M.F Brok, sportarts
 • J.C van Gooswilligen, sportarts †
 • P.C Harting, bedrijfsarts †
 • G.P.H Hermans, orthopedisch chirurg †
 • J.Jongh †
 • F. Kessel, sportarts
 • M. Koornneef
 • W.L Mosterd, sportarts
 • R.J.A. Visser, sportarts
 • J.B.M Wesseling, sportarts †

Leden van Verdienste:

Sportarts en andere artsen die in het zonnetje zijn gezet voor zijn/haar bijzondere bijdrage aan de sportgeneeskunde:

 • 2024 Drs. E.J.M. Schoots
 • 2024 Drs. T. Brandon
 • 2023 Dr. G. Schep
 • 2020: Dhr. J.R. Elffers
 • 2020: Drs. H.J.W. Dijkstra
 • 2020: Drs M. Koornneef
 • 2015: Prof. dr. F.J.G. Backx
 • 2012: Prof. dr. H. Kuipers
 • 2012: Drs. H.B.A. van de Sande
 • 2011: Drs. R. van Linschoten
 • 2010: Dr. C.R. van den Hoogenband
 • 2009: Drs. P.A. van Beek
 • 2008: Drs. E.R.H.A. Hendriks
 • 2007: Dr. B.M. Pluim

Terug naar boven

Contact
Professor Bronkhorstlaan 26, 3723 MB  Bilthoven
Postbus 52, 3720 AB  Bilthoven
Telefoon: 030-2252290
Email: vsg@sportgeneeskunde.com
Twitter: www.twitter.com/sportmedisch
Facebook: www.facebook.com/sportgeneeskunde
Kamer van Koophandel: 40408610

Algemene voorwaarden VSG
Privacyverklaring VSG
Statuten VSG d.d. 22-12-2020

 

Terug naar boven