Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Kwaliteitsbeleidsplan VSG 2020- 2025

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) is de wetenschappelijke vereniging voor sportartsen en andere artsen met interesse in de sportgeneeskunde. De doelen van de VSG zijn het ontwikkelen van de sportgeneeskunde in de ruimste zin des woords, het bevorderen en het bewaken van de kwaliteit bij de beoefening van de sportgeneeskunde alsmede het behartigen van de belangen van haar leden. Het leveren van kwalitatief goede zorg is een belangrijk uitgangspunt bij het medisch handelen. De daarvoor beschikbare mogelijkheden zijn divers en kunnen op vele wijzen worden ingezet. Na de erkenning van de sportarts als medisch specialist in 2014 heeft de VSG hard gewerkt om de gebruikte kwaliteitsinstrumenten (richtlijnontwikkeling, kwaliteitsvisitaties, deskundigheidsbevordering, accreditatie) te verbeteren en aan te passen aan de eisen, behorend bij de positie als medisch specialist.

De sportarts kent een pluriforme inzet in de zorg, zowel wat het zorgaanbod als het werkterrein betreft. Dat vraagt om een aangepaste inzet van de kwaliteitsinstrumenten passend bij de bijzondere positie en werkveld van de sportarts, die zowel intra- als extramuraal en zowel curatief als preventief werkt. Het vastleggen van uitgangspunten van beleid is essentieel om de komende jaren het continue proces van kwaliteitsverbetering te kunnen sturen. Daarbij biedt het de mogelijkheid om de diverse kwaliteitsinstrumenten op elkaar af te stemmen en in lijn te brengen, zodat er een coherent integraal kwaliteitsbeleid ontstaat.

Bij het ontwikkelen van dit kwaliteitsbeleidsplan is nadrukkelijk verbinding gemaakt met het visiedocument Medisch Specialist 2025 van de Federatie Medisch Specialisten1. De ‘unieke patiënt’ (holistische benadering, samen beslissen), ‘netwerkgeneeskunde’ en ‘gezondheid en gedrag’ maken onderdeel uit van de dagelijkse praktijk van de sportarts. Met de mogelijkheden van nieuwe communicatiemiddelen richting patiënten / sporters is al ruime ervaring opgedaan via de door de sportgeneeskunde gedragen website Sportzorg.nl. Deze heeft als doel om patiënten / sporters zo goed mogelijk te informeren over verantwoord sporten/bewegen en over gezondheidsproblemen in relatie tot sporten/bewegen.

Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van kwaliteitsbeleid is het stimulerend karakter. Het moet verleiden en aanzetten tot een positieve houding ten aanzien van de kwaliteitsinstrumenten, dat optimaal bijdraagt aan het leveren van goede zorg. De doelen binnen de diverse pijlers zijn bewust ruim geformuleerd, zodat de diverse werkgroepen van de VSG de komende jaren zelf actief een praktische invulling kunnen geven aan de gewenste activiteiten.

Klik hier voor het Kwaliteitsbeleidsplan VSG 2020-2025

Namens de werkgroep:

  • Edwin Goedhart, sportarts, voorzitter werkgroep en tot eind 2018 vice-voorzitter VSGbestuur, portefeuillehouder kwaliteit VSG-bestuur, voorzitter Werkgroep Accreditatie Sportgeneeskunde
  • Inge Gobes, sportarts, lid Werkgroep Kwaliteitsvisitaties
  • Melanie Inklaar, sportarts
  • Aernout Snoek, sportarts, lid Werkgroep Richtlijnen
  • Caroline van der Linde, kwaliteitsmanager, bestuurslid Federatie van Sportmedische Instellingen, portefeuille kwaliteit
  • Corine Ottevanger, beleidsmedewerker VSG tot 31 mei 2019

Met ondersteuning van Katja Soetens en Joppe Tra, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten