Opleiding tot sportarts

SBOS logo nieuw.jpg

Als je kiest voor een toekomst als sportarts, kies je voor een jong en actief vak met vele mogelijkheden. Het werk van een sportarts is enorm gevarieerd en vergt een brede geneeskundige kennis. De opleiding bestaat o.a. uit klinische modules (cardiologie, pulmonologie, orthopedie), de praktijkleermodules sportgeneeskunde en een (landelijk) georganiseerd cursorisch deel, waarvan het fysiologieonderwijs een belangrijk onderdeel is.

Als sportarts kun je aan de slag in een sportmedische instelling (SMI) zoals een SportMedisch Adviescentrum (SMA) of een SportGeneeskundige Afdeling (SGA) in een ziekenhuis. Ook sportorganisaties zoals sportbonden en professionele (top)sportclubs bieden jou als sportarts uitdagend en afwisselend werk. Hierbij werk je intensief samen met (top)sporters en hun coaches, waarbij je veel reist en, niet te vergeten, fantastische sportieve hoogtepunten worden meebeleefd.

Opleiding tot sportarts
Sportgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt op het herstellen, waarborgen en bevorderen van de gezondheid van (potentiële) deelnemers aan sport en sportieve activiteiten. Ook richt het zich op het herstellen, waarborgen en bevorderen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen door middel van sport en bewegen (excercise = medicine). Bij beiden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de sportspecifieke belasting en belastbaarheid.
Om sportarts te kunnen worden dient u eerst de basisstudie geneeskunde te hebben afgerond. Daarna volgt een vierjarige medische vervolgopleiding Sportgeneeskunde. De Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS) regelt alle organisatorische zaken met betrekking tot het opleiden van aios-Sportgeneeskunde. De SBOS zorgt voor de werving van sollicitanten voor de opleiding tot sportarts en het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. De aios sportgeneeskunde zijn gedurende hun opleiding in dienst van de SBOS.
De SBOS sluit met elke opleidingsinrichting sportgeneeskunde een opleidingsovereenkomst af met betrekking tot de rechtspositie van de aios sportgeneeskunde gedurende de opleiding in de opleidingsinrichting enerzijds en de financiële afspraken tussen de SBOS en de opleidingsinrichting aangaande de door de aios sportgeneeskunde verrichte werkzaamheden, anderzijds.
De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de opleiding ligt bij de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). Een concilium, samengesteld uit opleiders betrokken bij de opleiding tot sportarts, draagt zorg voor (aanpassing van) het opleidingsplan, de implementatie daarvan in de praktijk en de inhoudelijke afstemming tussen de diverse opleidingsinstellingen.

Terug naar boven

Opbouw opleiding
Klik op de afbeelding om deze te downloaden als PDF. 

Opbouw-opleiding-sportarts2.jpg
 

Landelijk opleidingsplan Sportgeneeskunde
Het landelijke opleidingsplan Sportgeneeskunde voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de modernisering van de medische vervolgopleidingen. Hierbij ligt het accent op ‘leren in de praktijk’ en worden scholings-, beoordelings- en toetsingsmomenten aangeboden op basis van beschreven competenties en eindtermen. De voortgang van de aios wordt vastgelegd in een uitgebreid E-Portfolio.
Literatuurlijst

Cursorisch onderwijs
De SBOS organiseert het verplicht cursorisch onderwijs voor de aios-Sportgeneeskunde. Dit onderwijs wordt verspreid over de opleidingsjaren aangeboden. Het totaaloverzicht van het cursorisch onderwijs is te raadplegen in het opleidingsplan Sportgeneeskunde of bekijk het overzicht van het cursorisch onderwijs dat in 2017 wordt aangeboden

Opleidingsregio's
De aios-Sportgeneeskunde vullen het praktijkdeel van hun opleiding in één van de negen opleidingsregio’s in. De opleiding start overal op 1 januari. Klik op een regio om meer over deze opleidingsregio te lezen:

Agiko-regeling
De AGIKO-regeling binnen de opleiding tot sportarts wordt gesteund door zowel de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) als door de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS). Lees meer over de Agiko-regeling (PDF). 

Beroepsprofiel sportarts
De kracht van de sportarts ligt in het feit dat deze een analyse kan maken van de klacht, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de ontstaanswijze vaak multifactorieel bepaald is en - in het geval van een klacht van het bewegingsapparaat - als regel gepaard gaat met problematiek in de bewegingsketen (ketenproblematiek). Dit impliceert dat het therapeutisch handelen op meerdere niveaus gericht kan zijn. In de analyse en de behandeling van het probleem worden naast materiaal- en omgevingsfactoren ook psychische, sociale en cognitieve factoren meegenomen.

Een standaardonderdeel van de kerntaken van de sportarts is het afnemen van een algemene en sportspecifieke
anamnese en van een algemeen lichamelijk onderzoek en/of sportspecifiek onderzoek van het bewegingsapparaat.
Voor het stellen van de diagnose zal de sportarts op indicatie gebruik maken van:
  • Inspanningsdiagnostiek, onder te verdelen in inspanningstesten uitgevoerd in het laboratorium en inspanningstesten uitgevoerd in de sportspecifieke situatie; de testen die in het laboratorium worden uitgevoerd zijn met name (maximale) inspanningstesten op een (fiets)ergometer of loopband onder ECG-controle en op indicatie aangevuld met ademgasanalyse;
  • Biomechanische analyse (o.a. loopanalyse);
  • Compartimentsdrukmeting;
  • Laboratoriumonderzoek/bloedanalyse;
  • Longfunctieonderzoek;
  • Beeldvormende diagnostiek (röntgenfoto, echografie, scintigrafie, CT-scan, MRI);
  • EMG-onderzoek;
  • Spierkrachtmeting.

Lees verder in het beroepsprofiel van de sportarts.

Als aios-Sportgeneeskunde wordt je automatisch lid van de Vereniging voor Sportgeneeskunde, wetenschappelijke vereniging voor sportartsen en andere artsen met interesse in de sportgeneeskunde. Lees meer op: www.sportgeneeskunde.com/vereniging-voor-sportgeneeskunde-vsg.  

Sollicitatieprocedure en -formulier

Juniorkamer

De Juniorkamer van de VSG behartigt de belangen van de sportartsen in opleiding in de ruimste zin des woords. De contributie bedraagt € 13,50 per jaar. Lidmaatschap staat open voor artsen die de opleiding volgen via de SBOS.

Contact

De Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS) 
Professor Bronkhorstlaan 26, 3723 MB  BILTHOVEN
Postbus 52, 3720 AB  BILTHOVEN
Telefoon 030-2252290
Fax 030-2252498
E-mail sbos@sportgeneeskunde.com.

Onderwijskundige zaken
Mevrouw E. Stolk is verantwoordelijk voor de onderwijskundige zaken. Zij is als regel op dinsdag- en donderdagmiddag bereikbaar op of via Bureau Sportgeneeskunde Nederland (telefoon: 030 - 2252290) of via elss@sportgeneeskunde.com.

Terug naar boven

Interviews met sportartsen