College van Clubartsen en Consulenten

 

Onze sponsors

   
 
    
Siemens_logo (2).jpg 

Welkom op de website van het CCC (College van Clubartsen en Consulenten)
Het CCC behartigt de belangen van de bij haar aangesloten clubartsen Betaald Voetbal. De artsen Betaald Voetbal leggen zich toe op de totale medische zorg aan de beroepsvoetballers (geen amateurs) aangesloten bij de betaalde voetbalorganisaties (BVO’s) in Nederland. Nederland kent in totaal 38 BVO’s (eredivisie en eerste divisie

Het CCC bewaakt de kwaliteit van deze medische zorg en biedt een hecht intercollegiaal en multidisciplinair netwerk.

Grote sportieve en commerciële belangen in beroepsvoetbal trekken een zware wissel op de belasting van de speler. Het CCC is tevens een gesprekspartner van de artsen Betaald Voetbal binnen het totaalveld van het beroepsvoetbal.

Het CCC is de enige vereniging van artsen Betaald Voetbal. Bij het CCC zijn ongeveer 90 leden (clubartsen en consulenten) aangesloten.

 
Hoe geeft CCC invulling aan belangenbehartiging
Het CCC stelt eisen aan de kennis en kunde van de bij haar aangesloten leden (een arts is SCAS gecertificeerd). Om dat te bewerkstelligen:
  • Initieert en coördineert het CCC wetenschappelijke en sociale bijeenkomsten
  • Initieert en stimuleert het CCC contacten tussen de medische staven
  • Initieert het CCC bijeenkomsten met andere beroepsgroepen, zoals fysiotherapeuten
  • Stelt medische richtlijnen op
  • Wisselt - daar waar mogelijk en nodig - medische gegevens uit ( in achtneming van de privacy)
  • Geeft adviezen over juridische en organisatorische zaken
  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan organisaties/instanties die hun belangen hebben in de wereld van Betaald Voetbal 
 
Functie arts betaald voetbal
Fysieke en mentale fitheid, preventie van blessures, en de totale medische zorg van de spelers zijn de directe aandachtsvelden van een arts aangesloten bij een BVO.
 
De clubarts staat daarin niet alleen. Hij  functioneert vanuit een medisch team.  De arts is verantwoordelijkheid  voor de medische organisatie en het functioneren van de medische staf. De arts creëert een sfeer van vertrouwen en veiligheid die de individuele speler (en alle andere betrokkenen bij de BVO) ten goede komt.
 
De clubarts is het aanspreekpunt voor de technische staf en de directie van de BVO aangaande medische zaken. In het belang van de individuele speler en van het team heeft de arts ook een belangrijke adviesfunctie, gevraagd en ongevraagd. De medische staf heeft een onafhankelijke positie binnen de BVO met terugkoppeling naar de technisch directeur.
 
Het is een speler vrij zelf te kiezen bij wie hij medische specialistische hulp wil zoeken, maar in overleg met de clubarts. De clubarts begeleidt de speler daar waar nodig is. Door intercollegiale contacten en het netwerk van consulenten heeft de clubarts direct en snel toegang tot het medisch specialistisch circuit.
 
Met enige regelmaat wijzigen de directie en de technische staf binnen de BVO. Het is in het belang van de BVO dat de medische staf een consistent en stabiel beleid voert. 

 
Waaruit bestaat een medische staf
Het medisch team bestaat naast de clubarts uit een of meerdere fysiotherapeuten en een of meerdere consulenten - medische specialisten op diverse gebieden - .
Daarnaast kan een medische staf worden uitgebreid met een masseur, een inspanningsfysioloog, een psycholoog of diëtist.
 
 
Wie zijn de CCC leden
CCC-leden kunnen artsen zijn die door de BVO’s als clubarts in de medische staf zijn opgenomen en consulenten – medisch specialisten op divers gebied - . 

 
Wie Wat Waar
 
 
SCAS gecertificeerd
Voor een voetballer en zijn werkgever is het van belang dat de speler wordt behandeld/begeleid door een deskundige, die voldoet aan de eisen die gelden in de sportgezondheidszorg.
 
Naast het lidmaatschap van de CCC, kan een arts een SCAS certificering aanvragen.
 
Van een SCAS gecertificeerde arts betaald voetbal en van een SCAS gecertificeerde consulent betaalt voetbal wordt verlangd dat hij behalve kennis van zijn eigen vakgebied, ook een aantal vaardigheden (taakvelden) beheerst die specifiek gericht zijn op een BVO.  

Een SCAS gecertificeerde arts betaald voetbal is derhalve zeer breed georiënteerd en beheerst een aantal multidisciplinaire taakvelden. Deze taakvelden zijn uitgebreid beschreven. 

Een SCAS gecertificeerde arts betaald voetbal verplicht zich zijn vaardigheden en kennis actueel te houden. De arts is verplicht regelmatig wetenschappelijke bijeenkomsten, cursussen en deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten te bezoeken, georganiseerd door het CCC al of niet in samenhang met andere organisaties op het gebied van de sportgezondheidszorg. Periodiek wordt door een SCAS gecertificeerde arts betaald voetbal een SCAS hercertificering aangevraagd.

Meer informatie

 
Klachtenregeling
Daar waar ongenoegen bestaat over de hulpverlening door een sportmedisch begeleider, moet een cliënt de mogelijkheid hebben zijn klacht te uiten.  
Een clubarts is via zijn eigen beroepsgroep dan wel via de VSG (Vereniging voor Sportgeneeskunde) verplicht aangesloten bij een klachtenregeling. 
 
 
 
 
Het belang van lid worden
De belangen bij een organisatie van het Betaalde Voetbal zijn groot. Er moet vaak onder druk, extreem worden gepresteerd. De (club)arts speelt daarin een belangrijke rol.  Er wordt veel van de (club)arts verwacht en gevraagd.

Om de arts daarin te ondersteunen biedt het CCC een platform om andere artsen te kunnen ontmoeten. Het CCC ondersteunt de arts door het bieden van een platform, waarin alle aangesloten artsen vanuit diverse disciplines elkaar kunnen ontmoeten. Ervaringen en ieders specifieke kennis en kunde kunnen zodoende geraadpleegd worden.

Om een goede invulling te geven aan de verantwoordelijkheid van een arts of consulent bij een BVO is brede kennis en kundigheid nodig. Een arts bij een BVO is breed georiënteerd. Het CCC organiseert zelf of in samenwerking met andere organisaties wetenschappelijke en deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten.

De positie van een (club) arts bij een BVO is nog niet als vanzelfsprekend. Honorering, de plaats in de organisatie, eventuele juridische consequenties als gevolg van handelen; het zijn elementen die vragen om heldere definiëring van wat een arts voor een BVO kan betekenen. Het is daarom uitermate belangrijk dat er één beroepsorganisatie is, die de belangen van de artsen bij BVO’s behartigt in een vertrouwde omgeving.

 

 
Contact

Organisatie CCC
Cheraldin Zellner
1081 JT Amsterdam
Amstelveenseweg 1030
T: 06-4712 0076
E: organisatie@collegeclubartsenvoetbal.nl
W: www.collegeclubartsenvoetbal.nl

 
Links