Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Principeakkoord voor nieuwe AMS

Graag informeren wij u dat de LAD en de Federatie een principeakkoord met de NVZ hebben bereikt over een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Naast de eerder overeengekomen doorvertaling van de loonafspraken uit de Cao Ziekenhuizen zijn de afspraken over gezond en veilig werken verduidelijkt en verbeterd zodat hierover in ieder ziekenhuis concretere afspraken kunnen worden gemaakt.

Gezond en veilig werken is de norm
In de nieuwe AMS zijn concretere afspraken gemaakt over de maximale arbeidsduur. Ook zijn de afspraken over waarneming verduidelijkt en is een waarneemvergoeding overeengekomen als de vakgroep waarneming langer dan een maand moet voortzetten. Afgesproken is dat medisch specialisten beter worden betrokken bij de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars, zodat de afspraken over de te leveren zorg beter aansluiten op de beschikbare formatie. Daarnaast zijn de AMS-partijen een afbouwregeling voor nachtdiensten overeengekomen. Tot slot zijn de tips in de oude AMS voor gezond en veilig roosteren nu kaderstellende uitgangspunten geworden, zodat ze echt het vertrekpunt zijn voor gezond roosteren.

Zoals eerder toegelicht in de Raad Beroepsbelangen zijn, naast doorvertaling van de loonparagraaf uit de Cao Ziekenhuizen, met name verbeterde afspraken gemaakt in het kader van gezond en veilig werken. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten:

Loonparagraaf: de AMS volgt de Cao Ziekenhuizen. Dit betekent dat de salarissen van medisch specialisten per 1 januari 2020 worden verhoogd met 4% plus € 37 bruto per maand en per 1 januari 2021 met € 116 bruto per maand. Daarnaast geldt over 2019 een eenmalige uitkering van € 1.200 bruto (bij een fulltime dienstverband).

Gezond en veilig werken: gezond en veilig werken wordt de norm in de nieuwe AMS. De AMS-partijen starten samen een landelijk bewustwordingsprogramma, waarbij diverse handreikingen worden ontwikkeld om bijvoorbeeld formatie, roostering en productie beter op elkaar af te stemmen.

Maximale arbeidsduur: in de AMS stond dat de arbeidsduur per week inclusief diensten maximaal 52 uur mag bedragen en incidenteel gemiddeld mag uitlopen naar 55 uur. Die tekst is aangescherpt, zodat 55 uur geen gemiddelde meer kan zijn, maar louter een incidentele overschrijding. Daarnaast is afgesproken dat als er aantoonbaar gemiddeld méér dan 7 uur per week wordt gewerkt tijdens diensten, de meerdere uren boven die 7 uur in mindering worden gebracht op het aantal te werken uren tijdens reguliere werktijden.

Waarneming:de afspraken over waarneming bij afwezigheid langer dan een maand zijn verduidelijkt. In de huidige AMS stond al dat bij afwezigheid langer dan een maand maatregelen moeten worden getroffen en dat de organisatorische eenheid en bestuur hierover met elkaar in overleg moeten treden. Aanvullend is afgesproken dat wanneer dit overleg niet binnen twee weken leidt tot een maatregel én de organisatorische eenheid zet de waarneming voort, de medisch specialisten dan een waarneemvergoeding ontvangen.

Contractering zorgverzekeraars: voorafgaand aan de contractering met zorgverzekeraars maken de raad van bestuur en de VMSD/Organisatorische eenheden gezamenlijke afspraken over de productie die moeten passen bij de beschikbare formatie. Wordt er meer productie gecontracteerd dan de beschikbare de formatie aan kan, dan moet meer of andere passende formatie worden aangetrokken.

Roosteren: de tips en aanbevelingen die in bijlage 3 van de AMS stonden, worden niet langer als tips gezien, maar als kaderstellende uitgangspunten voor gezond en veilig roosteren.

Afbouwregeling diensten in de nacht: medisch specialisten kunnen ervoor kiezen om vanaf hun zestigste het aantal diensten in de nacht af te bouwen. Vanaf 60 jaar kan het aantal nachtdiensten worden verminderd met 25 procent; vanaf 63 jaar met 50 procent. Vanaf 65 jaar kan worden gekozen om geen diensten in de nacht meer te draaien. Omdat de keuze voor afbouw kan leiden tot organisatorische consequenties, is afgesproken dit in de regeling een plek te geven. Facilitering VMSD-besturen: de raad van bestuur stelt tijd en financiële middelen beschikbaar aan de besturen van Verenigingen Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD’s) om hun werkzaamheden te verrichten.

Meer informatie is ook te lezen op de LAD-website

Bron: Federatie Medische Specialisten