Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Kennisagenda Sportgeneeskunde gepubliceerd

Op 24 november is op het 13e Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres in Ermelo de Kennisagenda Sportgeneeskunde gepresenteerd. Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad, Frank Backx, presenteerde de Kennisagenda, nadat deze twee dagen eerder door de portefeuillehouder Wetenschap uit het bestuur van de Vereniging voor Sportgeneeskunde, Fred Hartgens, officieel aan Marcel Daniëls (voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten) was overhandigd. 

In de Kennisagenda staan tien onderzoeksvragen geformuleerd die antwoord geven op vragen rondom de grootste kennishiaten in de praktijkvorming van de sportarts. Voorbeelden hiervan zijn het opstarten van onderzoek naar de vraag welke behandelstrategieën effectief zijn bij groeigerelateerde aandoeningen van het bewegingsapparaat, maar ook onderzoek naar de effectiviteit van beweeginterventies bij chronische aandoeningen. Naast zorgevaluatie besteedt de kennisagenda ook aandacht aan innovatieonderzoek. In de Kennisagenda  is beschreven hoe de klinische kennishiaten zijn geïnventariseerd en geprioriteerd.

De Kennisagenda is ontwikkeld om het klinisch handelen van de sportarts het komende decennium wetenschappelijk te onderbouwen voor onderwerpen die een hoge relevantie en urgentie hebben voor sportzorgverleners. Hiermee kan de  sportgeneeskundige zorg verder geoptimaliseerd worden en kan de wetenschappelijke basis van de sportgeneeskunde
worden verbreed.

In november 2015 is een speciale werkgroep ingesteld, bestaande uit sportartsen Frank Backx, Fred Hartgens, Esther Schoots, Hans Tol, Robert-Jan de Vos, Don de Winter en Hans Zwerver, die de Kennisagenda Sportgeneeskunde heeft opgesteld. In de toekomst zal op basis van de van de voortgang en ontwikkelingen in de praktijk worden bepaald wanneer actualisatie van de huidige Kennisagenda nodig is. Het is de taak aan de Wetenschappelijke Raad van de VSG om deze voortgang te bewaken.