Doelstellingen

Algemeen
De Juniorkamer van de VSG stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de assistent-geneeskundigen in opleiding voor het specialisme Sportgeneeskunde in de ruimste zin van het woord. Het bestuur van de juniorkamer komt ongeveer 5 keer per jaar samen. Minimaal een keer per jaar is er een algemene ledenvergadering gekoppeld aan een sociale activiteit. De juniorkamer onderhoudt nauwe banden met het VSG-bestuur en het NIOS.

Erkenning
Sinds de erkenningsaanvraag van de VSG eind 2011 om de Sportgeneeskunde een zelfstandig medisch specialisme te laten worden, is de juniorkamer actief betrokken bij het proces en het ontwikkelen van stukken om het onderbouwingsdocument te ondersteunen.

Kwaliteit van de opleiding tot sportarts
Vanwege het indienen van de erkenningsaanvraag voor een zelfstandig medisch specialisme, worden verschillende basisdocumenten binnen de VSG geëvalueerd en aangepast. In 2012 is reeds het nieuwe Beroepsprofiel door de ALV van de VSG goedgekeurd. Ook wordt gewerkt aan een nieuw Opleidingsplan. Structurele aanpassingen zijn goedgekeurd via de ALV van de VSG, inhoudelijk wordt nu hard gewerkt aan een Opleidingsplan wat zou passen bij de Opleidingseisen van een zelfstandig medisch specialisme.
Een continu aandachtspunt is  het onderwijs. Hierin probeert de juniorkamer zoveel mogelijk te streven naar uniformiteit van kwaliteit en omvang in de verschillende opleidingsregio’s. Er is bewustzijn opgetreden onder de opleiders. Er blijft echter verschil tussen de kwaliteit en uitvoering van het onderwijs binnen de verschillende opleidingsregio’s, wat aandacht behoeft. De juniorkamer zal de kwaliteit van het onderwijs continu blijven evalueren en in het Concilium inbrengen.
Tevens denkt de juniorkamer mee over de inhoud en vorm van verplicht cursorisch onderwijs. Ook dit onderwijs wordt continu geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
De juniorkamer heeft zich ingezet voor het realiseren van een digitaal portfolio. Helaas is het in de huidige tijd niet mogelijk om de financiën rondom dit digitale portfolio rond te krijgen zonder dit op de sportartsen i.o. te verhalen. De ontwikkelingen rondom het digitale portfolio zijn dan ook tijdelijk stil gelegd. Zodra er weer een opening is, zal de juniorkamer zich opnieuw inzetten voor het digitaliseren van het portfolio.
Tijdens het wetenschappelijk congres van de VSG in november 2012, is de eerste ‘Opleider van het Jaar’ verkozen door de sportartsen i.o.. Vanaf nu zal de juniorkamer elk jaar een dergelijke verkiezing uitschrijven. Doel van deze verkiezing is om de hoofdopleiders in het zonnetje te zetten en de kwaliteit van de verschillende opleidingsregio’s naar een nog hoger plan te trekken.  

Voortgangstoets
Inmiddels is de tweede voortgangstoets uitgeschreven. De juniorkamer juicht de voortgangstoets toe om de uniformiteit van de opleiding onder de verschillende opleidingsregio’s te kunnen toetsen. Tevens is dit een eis in de richtlijnen van de SGRC die geldt voor het nieuwe opleidingsplan. De tweede voortgangstoets liet al een duidelijke verbetering qua inhoud en vorm zien ten opzichte van de eerste toets. Ook was er een betere differentiatie te zien tussen de opleidingsjaren.

Cursus PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)
De juniorkamer is van mening dat professionele sportmedische begeleiding vereist dat een sportarts ook de basis van de opvang bij sportongevallen beheerst. De afgelopen jaren is er gekeken naar de cursus PHTLS als mogelijkheid voor deze competentie. In het Concilium is in 2011 echter besloten dat deze cursus niet aansluit bij de competenties voor de sportarts. Wel is ingestemd met het ontwikkelen van een cursus die voldoet aan de eisen om adequaat te handelen tijdens acute situaties buiten het ziekenhuis. De juniorkamer zet zich actief in voor het ontwikkelen van deze cursus.

Sport en Geneeskunde
De juniorkamer wil sportartsen i.o. actief stimuleren bij te dragen aan het vaktijdschrift Sport en Geneeskunde. Er zijn inmiddels voldoende rubrieken die hier mogelijkheden toe bieden. Er wordt gestreefd naar  minimaal één bijdrage van elke sportarts i.o. gedurende de opleiding.

Promotie opleiding sportgeneeskunde
Er is in 2011 een promotieplan opgesteld om geneeskundestudenten en arts-assistenten een goed beeld te geven van de (opleiding) sportgeneeskunde.  Zo zijn er op verschillende congressen, symposia en regionale bijeenkomsten presentaties gegeven door sportartsen en sportartsen i.o.. Dit resulteerde in een mooi aantal sollicitanten voor de opleiding in 2013. In 2013 zal dit promotieplan doorgezet worden. Er is een algemene powerpointpresentatie opgesteld die gebruikt kan worden als leidraad voor dit soort presentaties. De juniorkamer is ook een aantal maal per jaar in overleg met de VSG en het bureau om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en het plan up-to-date te houden.

Sociale functie juniorkamer
De juniorkamer profileert zich als gezellige club jonge collega’s die gezamenlijk opkomen voor de belangen van sportartsen i.o. en dit vol overgave uitdragen. De juniorkamer probeert het contact tussen sportartsen i.o. te bevorderen. Een keer per jaar wordt een assistentenweekend georganiseerd oor 1 van de opleidingsregio’s.

Richtlijnontwikkeling
De juniorkamer ondersteunt de richtlijnontwikkeling, maar vindt dat dit niet ten koste mag gaan van andere opleidingsactiviteiten.

AIOS partijen overleg
In 2012 heeft de juniorkamer zich aangesloten bij het AIOS partijen overleg tussen alle AIOS verenigingen in Nederland. Zeker na het indienen van de Erkenningsaanvraag is het ons inziens nuttig om deel te nemen in dit overleg. Hier is het initiatief uitgewerkt naar de werkgroep  ‘zorg 2025’ waar alle AIOS partijen in deelnemen. Doel van deze werkgroep is om een document te ontwikkelen over hoe de AIOS de zorg van 2025 voor zich zien. Met het ontwikkelen van een dergelijk document door de ‘jongeren’ en alle AIOS partijen die de handen ineen slaan, hopen we op een document wat voor vernieuwing kan zorgen in de inzichten in de ontwikkelingen in de zorg.